Co oznacza skrót UDT?

Skrót UDT stanowi skrót od Urzędu Dozoru Technicznego, czyli państwowej instytucji, stojącej na straży bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Sprawdź, czym zajmuje się Urząd i co należy do obowiązków zatrudnionych w nim inspektorów.

Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego podejmuje wszelkie niezbędne czynności, zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, czyli takich, które podczas użytkowania mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, środowiska oraz mienia w wyniku wydzielania energii kinetycznej i potencjalnej. UDT zatem sprawuje nadzór i kontroluje, czy przestrzegane są przepisy o dozorze technicznym oraz przepisy z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych, a także wykonuje dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi.

Ponadto UDT zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego, prowadzi ewidencję eksploatowanych urządzeń technicznych oraz analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych. Jego obowiązkiem jest również certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Czym zajmują się inspektorzy UDT?

Urząd Dozoru Technicznego zatrudnia inspektorów, przeprowadzających czynności techniczne, do których zalicza się między innymi przeprowadzanie badań, prób i pomiarów urządzeń technicznych w wyznaczonych terminach oraz wszelkich czynności, potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego oraz prawidłowości jego wykonania. Inspektorzy UDT zajmują się także wydawaniem zaleceń technicznych, sprawdzeniem kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenie techniczne, a także sporządzaniem protokołu wykonania czynności dozoru technicznego.

Ich ocenie podlegają urządzenia techniczne, czyli na przykład urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigi towarowe, budowlane, osobowe oraz żurawie samojezdne, stacjonarne, przenośne, wieżowe i samomontujące. Do urządzeń technicznych zalicza się także podesty ruchome przejezdne, wiszące i masztowe, dźwigniki o ruchu prostoliniowym i o ruchu nieprosto liniowym, a także suwnice, wciągniki oraz wciągarki.