Jak często są przeprowadzać badania UDT?

Eksploatacja niektórych urządzeń wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadku, do którego może dojść w wyniku awarii lub złego stanu technicznego. Z uwagi na występujące niebezpieczeństwo są one objęte nadzorem ze strony specjalnie powołanej do tego celu instytucji tj. Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zajmuje się ona sprawdzaniem sprzętu, który w razie usterki może spowodować duże straty materialne, a także stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Nadzór polega na wykonywaniu badań UDT oraz dopuszczaniu do użytkowania w formie zależnej od rodzaju nadzoru, który jest z kolei związany z obowiązującym przy danej konstrukcji typem dozoru.

Rodzaje dozoru a typy badań UDT

Obowiązujące przepisy przewidują trzy możliwe tryby dozoru technicznego. Może to być dozór pełny, który oznacza konieczność wykonania badań odbiorczych, okresowych oraz doraźnych, a także dozór ograniczony, wiążący się z obowiązkiem prowadzenia badań odbiorczych oraz doraźnych. Nieco inaczej będzie w przypadku dozoru uproszczonego, gdzie badany jest typ urządzeń, a nie każda z wyprodukowanych sztuk. Każdy z rodzajów dozoru wiąże się z zestawem różnych badań – odbiorczych, okresowych, kontrolnych, eksploatacyjnych oraz powypadkowych i poawaryjnych.

Badania odbiorcze są prowadzone przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu do użytkowania, przy okazji rejestracji konkretnego urządzenia w UDT. Kontrolowana jest zarówno dokumentacja, jak i jej zgodność z rzeczywistą konstrukcją oraz działaniem sprzętu, sprawdza się też stan techniczny. Badania okresowe służą zweryfikowaniu czy eksploatacja urządzenia jest bezpieczna i działa ono poprawnie. Badania kontrolne polegają na ocenie stanu technicznego oraz określeniu jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania. Badania eksploatacyjne wykonuje się po dokonaniu ważnych napraw. Badania powypadkowe i poawaryjne mają za zadanie ustalić przyczyny takich zdarzeń.

Kiedy są konieczne badania UDT?

Badania okresowe oraz kontrolne są prowadzone z częstotliwością, która jest ustalona dla każdego typu urządzeń objętych dozorem pełnym lub ograniczonym UDT. Z reguły odbywają się one raz w roku, lecz wiele urządzeń wymaga sprawdzeniu raz na 3 lub 6 miesięcy, zdarza się też, że czynności te są ponawiane co 24 lub 36, a nawet 48 czy 60 miesięcy. W przypadku popularnych podestów ruchomych załadowczych kontrola będzie ponawiana co 2 lata, podobnie jak przy żurawiach przenośnych, wózki jezdniowe są natomiast badane corocznie.