Na czym polega rejestracja urządzenia w UDT?

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, pełniąca nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym oraz strzegąca przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych, a także wykonywująca dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi.

Do obowiązków UDT należy również wydawanie decyzji w sprawach dozoru technicznego, prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych oraz analizowanie przyczyn i skutków ich uszkodzeń, a także opiniowanie stopnia zagrożenia przez nie stwarzanego. Zanim przekonamy się, na czym polega rejestracja urządzenia w UDT, sprawdźmy, czym właściwie jest urządzenie techniczne oraz które urządzenia podlegają dozorowi technicznemu.

Czym są urządzenia techniczne?

Urządzenia techniczne to urządzenia, które podczas użytkowania mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, środowiska i mienia. Zagrożenie to powstaje w wyniku wydzielania energii kinetycznej oraz potencjalnej. Zadaniem UDT jest podjęcie określonych czynności, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Nadzorowi UDT podlegają urządzenia na etapie ich projektowania, wytwarzania, obrotu oraz eksploatacji. Dozór wykonują operatorzy, konserwatorzy oraz inspektorzy UDT.

Które urządzenia podlegają nadzorowi UDT?

Maszyny, podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego to urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz dźwigi, w tym:

  • dźwig towarowy mały,
  • dźwig budowlany,
  • dźwig osobowy,
  • dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny.

Urzędnicy zapewniają bezpieczne funkcjonowanie również takim urządzeniom technicznym, jak suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny, dźwignica linotorowa, dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny i dźwignik o ruchu nieprostoliniowym oraz żuraw samojezdny, wieżowy, szybkomontujący i przenośny. Do urządzeń technicznych zalicza się także podest ruchomy przejezdny, wiszący, załadowczy na pojeździe i masztowy, wyciąg towarowy, wózek jezdniowy podnośnikowy, układnica magazynowa, a także schody i chodniki ruchome.

Jak przebiega procedura rejestracji urządzenia w UDT?

Aby zarejestrować urządzenie techniczne, należy złożyć do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia, podlegającego dozorowi technicznemu. We wniosku należy wskazać dane podmiotu, eksploatującego urządzenie, typ urządzenia, jego producenta oraz jego numer fabryczny. We wniosku wskazuje się również miejsce przeprowadzenia badania. Do wniosku dołącz dwa komplety dokumentacji urządzenia w języku polskim dla każdego ze zgłaszanych urządzeń.

Na czym polega badanie odbiorcze?

Następnie właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek i po uzupełnieniu ewentualnych braków, inspektor urzędu przystąpi do badania odbiorczego, uzgadniając wcześniej ze zgłaszającym jego termin i miejsce, a także podając wymagania, odnośnie sposobu  przygotowania. Badanie odbiorcze wykonuje się w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne w celu potwierdzenia, że urządzenie może być przekazane do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Jeśli badanie przebiegnie pozytywnie, inspektor UDT wyda decyzję, zezwalającą na eksploatację urządzenia, na podstawie której zostanie założona księga rewizyjna urządzenia.